Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anotace k jednotlivým knihám, které již byly vydány.

Získat je můžete v knihkupecké síti, v internetových knihkupectvích nebo u nakladatele.

 


 

Annotation of my published books. They are obtainable in the bookshops, on internet or from a publisher (internet address added).

 

 

  

 

ObrazekKřesťanská kniha mrtvých (Avatar 1994)

Významná památka duchovní literatury, která je hlavně sbírkou svatých jmen. Zachovala se v Etiopii.

Text je obsažen i v pozdější publikaci Etiopská kniha mrtvých.

 

 

The Christian book of the Dead

An important piece of spiritual literature, which is mainly collection of sacred names (mantras). It survived in Ethiopia.

The text is published as well in latter book The Ethiopian Book of the Dead.

  http://avatar.cz

Obrazek

 

Životopis svatého Issy (Avatar 1994 a 2007)

Mimořádně významný text, z pasáží týkajících se Ježíšova životě uvedených v knihách v klášteře Hemis v Kašmíru sestavil N. Notovič. Popisuje "ztracené roky", které prožil na cestách a zejména v severní Indii.

První vydání je brožované, druhé vázané a opravené.


 

 

 

Obrazek

 

Biography of saint Issa

This is a text of extraordinary importance, which was put together by N. Notovich according passages in books in Hemis monastery in Kashmir. They describe “lost years”, which Jesus spent on his journeys and in northern India.

The first edition is paperback, the second revised hardback.

 http://avatar.cz

 

 

 

 

Obrazek

Egyptská kniha mrtvých (Eminent 2001-2003)

Klíčové dílo egyptské duchovní literatury, které bylo rekonstruováno do původní podoby na základě mnoha papyrů a vyšlo v nejúplnější podobě v celosvětovém měřítku.

Vyšlo ve třech svazcích. První obsahuje úvodní studii a dějové kapitoly, druhý modlitby a amulety a třetí je relativně samostatným barevným průvodcem k celému dílu. Zde je i rejstřík k celému dílu a překlad Fájjúmského papyru – unikátní mapy záhrobí.
Pro srovnání rekonstrukce a konkrétní památky jsem zpracoval ještě Aniho papyrus (viz díle).  

 

ObrazekObrazek

 Egyptian Book of the Dead

It is work of key importance in world spiritual literature. The Czech version is the most complete of any other translation.

It was published in three volumes. The first contains an introductory study and the chapters “of action” (describing the beyond

and wondering of the sole), the second prayers and amulets and the third is relatively independent guidebook in colour for the whole work with an index and translation of Fajjum papyrus – an unique map of the beyond.

http://www.eminent.cz

ObrazekHermetismus (Eminent 2002)

 

Souborné vydání všech hermetických knih a doložení jejich egyptského východiska. Tyto hermetické spisy představují filozofii mimořádné hloubky. Nejdůležitější z nich jsou:

Corpus hermeticum (Je to soubor 19 textů.)
Asklépius

Definice Herma Trismegista pro Asklépia

Stobaeus

O duši

Hermetism

 This is an edition of all hermetic books and of the proof they have their stem out of Egyptian philosophy and religion. These hermetic books contain a philosophy of extraordinary depth.

The most important of them are:

Corpus hermeticum – set of 19 texts.

Asclepius.

Definition of Hermes Trismegistos for Asclepios.

Stobaeus.

About soul.

http://www.eminent.cz 

  

Spiritismus (Eminent 2003)Obrazek

Je to vlastně encyklopedie, která shrnuje vše, co bylo možno získat o českém spiritistickém hnutí, jež je jedinečným jevem i v celosvětovém měřítku a zahraniční spiritismus vysoce překračovalo. Jsou zde zkoumány i jeho kořeny, funkční model a dopad, který mělo na české dějiny. Kniha obsahuje podrobné dějiny spiritismu v českých zemích a mezi česky mluvícími lidmi na celém světě a posléze i na Slovensku, kam se český spiritismus přenesl po vzniku Československé republiky. Součástí je i mnoho dokumentárního materiálu a popis více než 100 unikátních případů (například vypátrání trosečníků ze vzducholodi Italia českým médiem), včetně biografické příručky literatury se vztahem ke spiritismu.

 

Spiritism

 It is really an encyclopedia, bringing together everything, which had been possible to learn about Czech spiritualistic movement. It is a unique phenomenon even in the world scale, as it highly superseded foreign spiritualism. In the book are studied it roots, functional model and impact it had on Czech history. It contains detail history of spiritualism among Czechs throughout the world and in Slovakia and wealth of documentary material, more then 100 unique case (for example the finding of the castaways from the airship Italia by Czech medium), including biographical handbook of literature connected with spiritism.

http://www.eminent.cz

  

ObrazekPsychoenergetika - Léčba životní silou (Eminent 2005)

Obsahuje komplexní systém psychoenergetické léčby, který rozvíjí revoluční objevy Wilhelma Reicha.

Je to první svazek v edici Svět léčitelství. Další svazky se připravují.

Psychoenergetics – The treatment by Life Force

The book describes system of psychoenergetic treatment, which develops further revolutionary Wilhelm Reich’s discoveries.

It is the first volume in a edition the World of healing. The other volumes are being prepared.

http://www.eminent.cz

  

ObrazekEsoterický Egypt I + II (Eminent 2005-6)

Obrazek

Jde o překlad knihy Johna Anthonyho Westa, který je však rozšířen o autorský text v poměru 1:1. Je to nejpodrobnější průvodce starým Egyptem, nabízející pohled na mnoho stránek, které jsou opomíjené.

 

 

.

 

 

Esoteric Egypt I + II

This is a translation of a book by John Anthony West, which is expanded to double extent. It is the most detailed guidebook through ancient Egypt. It offers insight into many overlooks aspects of this unique culture.

http://www.eminent.cz

 

ObrazekTajemné v českých kronikách (Fontána 2005)

Soubor 296 mnohdy unikátních případů paranormálních jevů z českých kronik, doplněný komentáři.

 

The mysterious in the Czech Chronicles

Collection of 296 mostly unique paranormal cases from Czech chronicles with comments.

www.fontana.ws

 

 

Nahlédnutí za oponu smrti (Fontána 2006)

Obsahuje více než padesát unikátních zpráv ze starých pramenů o klinické smrti. Z jejich celkového zhodnocení vyplývá, že pohled moderní medicíny na tento jev je příliš omezující a vlastně i život ohrožující, protože přirozená klinická smrt trvá typicky 2–3 dny a domněnka, že jedince v klinické smrti lze bez úhony vzkřísit do pěti minut, tedy není opodstatněná. Je zde uvedena i celková studie jevu a vysvětlení, co rozhoduje o tom, bude-li mozek poškozen, nebo ne. Je zde představeno i užívání nekromanteonů – podzemních svatyň, kde byli ve starých dobách zasvěcovaní uváděni do umělé klinické smrti.

Za všechny případy možno uvést:Obrazek

Příběh Éra z Pamfýlie (12 dní)

Aridaeova vize (3 dny)

Vize svatého Furseje (noc)

Pouť rytíře Oweina (1 den?)

Vidění mnicha z Eynshamu (2 dny)

Vize Turchilla z Tunstedu (2 dny)

Jiříkovo vidění (1 den)

 

An Insight behind the veil of Death

This book contains more then 50 unique reports from old sources about the near death experience. It is clear from their general estimation that the view of the modern medicine is far too restrictive and life threatening, as the natural near death experience lasts typically 2-3 days and the theory that it is possible to awake a person from near death state without being harmed only up to five minutes is without justification. There is amended to it general study of the phenomenon and explanation what it depends on whether the brain will be damage or not. It also presents the use of necromanteons – the subterranean caves, where the initiated had been put into artificial near death experience.

As an example can be mentioned:

The Story of Er of Pamphylia (12 days)

Aridaeos´ vision (3 days)

The Saint Fursej vision (through the night)

The pilgrimage of knight Owein (1 day)

The vision of a monk from Eynsham (2 days)

Vidění mnicha z Eynshamu (2 days)

Turchill´s of Tunsted vision (2 days)

George´s vision (1 day)

www.fontana.ws

 

 ObrazekDom Calmet - Pojednání o upírech (Fontána 2006)

Dom Augustin Calmet napsal v polovině 18. století unikátní dílo, jímž se mimoděk stal průkopníkem výzkumu klinické smrti. Překlad knihy je doplněn studií o autorovi a jeho díle.

Dom Calmet – The Treatise about vampires

Dom Augustine Calmet wrote in the middle of 18th century a unique work through which he became not knowing an pioneer of near death research.

It offers its translation and its study.

www.fontana.ws

 

 

Aniho papyrus - Nejkrásnější Egyptská kniha mrtvých (Volvox Globator 2006)Obrazek

Vydání nejkrásnější Egyptské knihy mrtvých v úplné reprodukci s překladem. Poměrně dobře čitelné písmo papyru umožňuje, aby originál sloužil i jako čítanka v rámci kurzu egyptštiny (viz Egyptština – jazyk bohů).

 

  Ani papyrus – The most beautiful Egyptian Book of the Dead

Publication of the most beautiful Egyptian book of the Dead in complete reproduction with a translation.

www.volvox.cz

 

 


Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem (Volvox Globator 2007)

Obrazek

Překlad významného duchovního díla Azíze bin Mohammeda Nafásího s úvodem do muslimské gnóze – súfismu.

Edice Religio 1

 

The Guide of a pilgrim on a journey to the ultimate aim

The translation of an important spiritual work by Aziz bin Mohammed Nefasi with introduction into Muslim gnosis - Sufism.

Edition Religio 1

www.volvox.cz

 Diwan Abatur (Abaturův svitek), totiž mandejská kniha mrtvých (Volvox Globator 2009)Obrazek

Kniha je studií mandejské komunity – jediných gnostiků, kteří přežívají nepřetržitě od starověku, a seznamuje s jejich pozoruhodným odkazem.

Kromě toho obsahuje překlad jednoho z jejich nejpozoruhodnějších duchovních děl – Diwan Abatur, které srovnává s Egyptskou knihou mrtvých.

Edice Religio 5

Diwan Abatur (Abatur´s scroll), that is the Mandean Book of the Dead

The book contains a study and basic information about Mandean community, the only Gnostics, who survived without interruption since ancient times and about their extraordinary heritage.

Beside that it compares translation of one of the most extraordinary spiritual works – Diwan Abatur, which it compares with Egyptian Book of the Dead.

Edition Religio 5

www.volvox.cz

 

 Pistis Sofie (Onyx 2007)

Obrazek

Překlad a výklad mimořádně cenného zdroje, který obsahuje Ježíšovy rozpravy s učedníky v minimálně zkreslené podobě pozdějšími redakcemi a dává nám nahlédnout do jeho skutečného učení. Protože Ježíš vychází z nauk egyptských chrámových škol, je toto dílo i skvělým klíčem k pochopení jejich nauk.

Kniha je druhým svazek trilogie shrnující zachované a známé texty Ježíšova učení (viz Knihy o IEOU a Ježíšova moudrost).

 

Pistis Sophia

The translation and explanation of extraordinary valuable source, which contains Jesus´ discourses with his disciples in maximally authentic form and it allows us to look into his real teaching. As Jesus has the teaching of the Egyptian temples as a resource, this work is excellent key for understanding their teachings as well.

 www.onyxedition.com

 

 Jiříkovo vidění (Onyx 2007)

Obrazek

Moderní vydání zážitku uměle navozené klinické smrti rytíře Jiříka (polovina 14. století). Tento text patřil v Čechách k nejpopulárnějším, ale díky propagačnímu zneužití byl považován v pozdějších dobách za fikci. Na tom se podílel i J. K. Tyl, který příběh přepsal jako pohádku. Rytíř Jiřík i všechna místa, jimiž prošel, jsou však skutečná a jeho zážitek odpovídá jiným prožitkům klinické smrti (srovnej Nahlédnutí za oponu smrti).

George´s Vision

Modern edition of an artificial induced near death experience of Knight George (middle of 14th century). This text belonged to the most popular in Bohemia but thanks to misuse as propaganda by the Church was considered as a fiction. The knight George was real historical personality and all the places which he visited all exist and his experience coincides with other near death experiences.

www.onyxedition.com

 
Egyptština - jazyk bohů - 1 gramatika (Onyx 2008)

Obrazek

První gramatika hieroglyfické egyptštiny na českém trhu. Svým rozsahem a podrobností překonává jakoukoli zahraniční analogickou publikaci. Egyptskou gramatiku představuje jako dokonale logickou skládačku, takže jí lze lépe ovládnout než bylo dosud možné. Kromě dalších novátorských počinů vyvrací tvrzení, že egyptština nepsala samohlásky. Obsahuje i doluštění egyptštiny a představuje ji v její plné fonetické podobě.

Je to první svazek trilogie, který tvoří kurz egyptštiny.

 

 

 

 

 

Egyptian – the Language of  the Gods – 1. Grammar

It is the first grammar of the hieroglyphic Egyptian at the Czech market. Its scope is much wider then any other foreign grammar of this sort. It presents Egyptian grammar as a perfectly logical construction set and thanks to that it is possible to learn it more easily then ever before. Beside many new features it refutes the statement that Egyptian did not write down vowels and it presents it in its full phonetic shape.

It is the volume of a trilogy designed as a course of Egyptian.

www.onyxedition.com

 

 ObrazekKnihy o IEOU (Onyx 2009)

Naprosto unikátní spis, který obsahuje nauku o IEOU, jak ji Ježíš přednášel učedníkům. Je dokonce možné, že je autorem této knihy.

Je to první svazek cyklu o Ježíšově nauce o Světle (druhý viz Pistis Sofie a třetí Ježíšova moudrost).

The Books of IEOU

It is absolutely unique book, containing a teaching about IEOU presented by Jesus to his disciples. It is even possible that Jesus the author of this book.

The volume is a part of a publication of his teaching about the Light.

www.onyxedition.com

 

 

Jak to bylo s Ježíšovým ukřižováním ()

 

Základem knihy je unikátní dokument, který má pocházet z fondů Alexandrijské knihovny Dopis staršího obce esenské o životě Ježíše. Měl vzniknout sedm let po Ježíšově ukřižování. Popisuje Ježíšovo působení v řádu esenů a přináší řadu překvapivých informací. V doprovodné studii je popisované konfrontováno s historickou skutečností. Je zde řešena otázka vztahu Ježíše a Máří Magdaleny (o němž se v Dopisu též vypráví), otázka Ježíšova dvojčete a jak to bylo s ukřižováním doopravdy.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Knihy(2)